Het geheugen van de vakbeweging

Vrouwen in besturen NVV, FNV en CNV

NVV

Nel Tegelaar, de eerste vrouw in het bestuur van een vakcentrale

Nel Tegelaar (1919-1992)

1961-1972 beleidsmedewerker NVV-Vrouwensecretariaat

1969-1972 voorzitter Vrouwencommissie van het IVVV

1970 Wilhelmina Drucker prijs

1972-1976 NVV-Verbondsbestuur

1976-1978 Federatiebestuur FNV

FNV

Karin Adelmund (1949-2005)    

1978-1984 voorzitter van de Vrouwenbond FNV

1981 De Vrouwenbond verwerft stemrecht binnen de FNV Federatieraad

1984-1988 Federatiebestuur FNV, verantwoordelijk voor arbeidsmarkt en onderwijs

1988-1994 vice-voorzitter FNV

1994-1998 lid Tweede Kamer voor de PvdA

1997-1998 voorzitter PvdA

1998-2002 staatssecretaris van OCW

2002-2005 lid Tweede Kamer voor de PvdA

 

Ieke van den Burg (1952-2014)

1984-1986 emancipatiewerkster bij Druk en Papier FNV

1986-1990 Beleidsadviseur Vrouw en Arbeid, FNV Vrouwensecretariaat

1990-1997 Federatiebestuur FNV, verantwoordelijk voor arbeidsrecht, arbeidsverhoudingen, medezeggenschap, kwaliteit van de arbeid, ILO en Europese coördinatie

1994-1998 lid van het bestuur van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV)

1999-2009 lid van het Europees Parlement voor de PvdA, macro-economisch en monetair beleid, werkgelegenheids- en sociaal beleid, pensioenen, belastingen, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, mededinging, corporate governance, financiële marktenregelgevingen toezicht.

 

Ella Vogelaar (1949-2019)

1982-1988 Dagelijks Bestuur ABOP

1988-1994 voorzitter ABOP

1994-1997 vicevoorzitter FNV

1997-2000 landelijk procesmanager Samenwerking Werk en Inkomen (SWI)

2000-2002 projectleider Taskforce Inburgering

2000-2007 zelfstandig adviseur/ interimmanager

2007-2008 Minister van Wonen, wijken en Integratie voor de PvdA.

2010 Zelfstandig adviseur wonen, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zorg, inburgering en onderwijs

 

Kitty Roozemond (1956)

1981-1986 medewerker FNV Vrouwensecretariaat

1986-1988 beleidsmedewerker sociale zekerheid en volksgezondheid FNV

1988-1990 bedrijfsgroepssecretaris spoor, Vervoersbond FNV

1990-1994 algemeen secretaris Dienstenbond FNV

1994-1997 cao coördinator en vicevoorzitter Dienstenbond FNV

1997-2004 vicevoorzitter FNV

2004-2013 directeur Interprovinciaal Overleg (IPO)

2014 lid Raad van Toezicht ABP

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius (1960)

1987-1990 regiobestuurder binnenscheepvaart en beroepsgoederenvervoer, Vervoersbond Rotterdam

1990-1997 bondsbestuur Vervoersbond, verantwoordelijk voor arbeidsmarkt, scholing en arbeidsomstandigheden

1997-2004 Federatiebestuur FNV, verantwoordelijk voor sociale zekerheid

2002-2004 Federatiebestuur FNV, cao coördinator en actiecoördinator

2004-2005 vicevoorzitter FNV

2005-2012 voorzitter FNV

2012-2014 onderzoeker bij het Kenniscentrum Open Samenleving van de  Universiteit Utrecht

2014 lid Europees Parlement voor de PvdA, ondervoorzitter commissie werkgelegenheid en  sociale zaken

 

Wilna Wind (1961)

1989-2002 bestuurder kleinmetaal bij de Industriebond FNV en FNV Bondgenoten

2002-2005 consultant bij Berenschot

2005-2010 Federatiebestuur FNV, cao coördinator

2010-2015 directeur Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)

 

Catelene Passchier (1954)

1981-1988  advocaat

1988-1994  beleidsadviseur FNV voor vrouwenzaken

1994-2003  beleidsadviseur FNV voor arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen

2003-2010  bestuur Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV)

2010-2013  Federatiebestuur FNV, cao coördinator en verantwoordelijk voor arbeidsrecht, arbeid en zorg, gelijke behandeling m/v, anti-discriminatie en Internationale vakbondssamenwerking

2013-2017  vicevoorzitter FNV

2017  voorzitter werknemersgeleding International Labour Organisation (ILO) en vicevoorzitter van de ILO

 

Mariëtte Patijn (1966)

2008-2013 bestuurder uitzendwerk bij FNV Bondgenoten

2013 Dagelijks Bestuur FNV, verantwoordelijk voor arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, campagnes en tot 2017 cao-coördinator

 

CNV

Gerda Verburg (1957)

1982-1986 Jongerenwerker bij de Bouw- en Houtbond CNV

1986-1990 Voorzitter CNV Jongeren

1990-1997 Bestuur CNV

1998-2007 lid Tweede Kamer voor het CDA

2007-2010 Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het CDA

2011-2015 vertegenwoordiger bij de Food en Agriculture Organisation (FAO) te Rome

 

Josine Westerbeek-Huitink (1960)

1986-1995 medewerkster technologiebeleid en arbeidsmarktbeleid CNV

1995-1998 projectmanager Randstad Uitzendbureaus

1998-2002 Bestuur CNV, sociale zekerheid en arbeidsmarkt

2002-2005 vicevoorzitter CNV

2005 (5 maanden) voorzitter CNV

2005-2012 directeur Wilde Ganzen

2013 voorzitter Christelijk Sociaal Congres