Het geheugen van de vakbeweging

Sientje Prijes

Sani Prijes, Sientje, ook bekend onder het pseudoniem Sani van Bussum (1876–1933), naaister, vakbondsbestuurster en schrijfster.

Sientje Prijes (1876-1933)Sientje Prijes (1876-1933)

Sientje Prijes werd in 1898 lid van de Amsterdamse Naaistersvereeniging ‘Allen Een’, die net was opgericht. Voorzitster Roosje Vos vroeg haar secretaris te worden. Door fusie met een Rotterdamse naaistersvereniging ontstond een half jaar later de Algemeene Nederlandsche Naaistersbond (ANNB), waarvan Prijes opnieuw secretaris werd. Toen de ANNB in oktober 1898 De Naaistersbode begon, werd Prijes redactrice. Van begin af aan bleek haar schrijftalent, gekenmerkt door sprankelend sarcasme. Ook als gloedvol spreekster viel zij op.
De vakbondsloopbaan van Sani Prijes was kort maar krachtig. In de Naaistersbond onderscheidde zij zich vooral als propagandiste en ideologe. Ze profileerde zich als overtuigd marxiste en kemphaan tegen het ‘burgerlijk’ feminisme, waarvan haars inziens proletarische vrouwen niets te verwachten hadden.
Zij was een groot voorstander van een ‘moderne’, strak geleide, centralistische vakbeweging. Vanuit die optiek bepleitte zij ook – ten slotte met succes – het samengaan van de Naaistersbond met de even kleine Kleermakersbond: in februari 1901 ontstond de Bond in de Kleedingindustrie, met circa driehonderd leden. Roosje Vos werd de eerste voorzitster, Sani Prijes weer secretaris en redactrice van De Naaisters en Kleermakersbode. Nog altijd verdiende zij haar brood als naaister, sinds 1900 bij de vanuit de Naaistersbond opgerichte coöperatie Samenwerkende Linnennaaisters.
In de loop van 1901 bleek dat ze roofbouw op haar lichaam had gepleegd: ze moest haar taak van bondssecretaris/redactrice neerleggen. Ze nam in de plaats daarvan het voorzitterschap op zich, maar verzuimde meer dan eens vergaderingen wegens ziekte. In februari 1902 trok Sani zich wegens ziekte terug uit het hoofdbestuur van de Bond in de Kleedingindustrie en al het bondswerk.
Bron: Peter Paul de Baar, Prijes, Sientje in Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland