Het geheugen van de vakbeweging

Sandro Fogarin overleden (1932-2015)

Op 25 augustus 2015 overleed in Amsterdam Alessandro Fogarin. Hij werd geboren op 20 februari 1932 in Enschede. Sandro is op 29 augustus in besloten kring begraven op Zorgvlied.

Sandro en ik kenden elkaar als collega’s in de Katholieke Arbeiders Jeugdbeweging. Hij was ‘vrijgesteld leider’ in het Aartsbisdom Utrecht en enkele maanden later werd ik‘vrijgestelde’ in het bisdom Breda. We waren actief betrokken bij de ‘verwerking’ vanhet landelijke jaarprogramma in de diocesane leidersgidsen. De maandelijkse besprekingen op Oudenoord 12 in Utrecht vormden de opmaat voor een landelijk blad voor de leiders van de KAJ. Dit landelijk beraad was een platform om de omvorming voor te bereiden van die vijf diocesane gidsen naar een nationale leidersgids. Sandro was ook voorstander van zo’n landelijke gids. Wij vonden het doelmatig en doeltreffend en overtuigden anderen met steekhoudende argumenten.
Na zijn activiteiten in de kajottersbeweging begon Sandro zijn loopbaan in de vakbeweging in ons land als districtbestuurder bij de Nederlandse Katholieke Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden Sint Franciscus van Assisi, de “HKW” in Amsterdam. Met collectieve en individuele belangenbehartiging van leden vond hij zijn draai. Deze leden waren werkzaam in de detailhandel, de groothandel, het bank- en verzekeringswezen en in administratieve kantoren. Het was een breed werkterrein en moeilijk werkterrein
De HKW had na WOII het voortouw genomen in het verzet tegen de invoering van de Bedrijfstaksgwijze organisatie van vakbonden en de opheffing van beambtenbonden. Zijn vakbond hief zichzelf op in de voorbereiding van een KAB Beambtenbond. De HKW werd opgesplitst in drie nieuwe vakbonden ACI, BVA en KBPH. Sandro werd bestuurder bij laatstgenoemde bond. Hij hield kantoor bij de NVV-bond Mercurius in Amsterdam. Hij stond achter het gezamenlijk actieprogramma van N.V.V. en K.A.B. en nauwe samenwerking met andere HKW-bonden.
Nog voor de federatie van de Dienstenbonden NKV en NVV tot stand kwam stapte hij over naar de Dienstenbond NVV. Hij was betrokken bij de fusie van beide vakbonden en beëindigde zijn loopbaan als algemeen secretaris van de Dienstenbond FNV.
Onze afspraak om weer eens bij te praten moest hij helaas uitstellen omdat hij zich niet goed voelde. Helaas is het niet bij uitstel gebleven. We konden onze afspraak niet meer waar maken.
Geert Wagenaar
Augustus 2015