Het geheugen van de vakbeweging

Lodewijk de Waal, VHV-voorzitter

Lodewijk de Waal – Verleden, heden en toekomst zijn onlosmakelijk verbonden

Het gezicht van de vakbeweging – Amsterdam

Voorwoord

Al 35 jaar houdt de VHV – eerst als vereniging, later als stichting – zich bezig met de vakbondshistorie. De VHV wil zich met name profileren op het gebied van het bevorderen van (brede) kennis van en belangstelling voor de geschiedenis van de vakbeweging.

De VHV ziet het als haar continue opdracht de kennis van en belangstelling voor de geschiedenis van de vakbeweging te bevorderen en wel op een zodanige manier dat steeds het verband wordt gelegd tussen verleden, heden en toekomst. In die zin past ook deze publicatie heel goed in de activiteiten van de VHV, en is ze een aanvulling op een groeiende reeks regionale portretten van vakbondsmensen en hun ervaringen. Met deze publicatie zijn er uiteindelijk zeven delen in de serie Het gezicht van de vakbeweging’ verschenen.

Deze uitgave, mede mogelijk gemaakt door een royale bijdrage van het Koperen Stelen Fonds (KSF), geeft een goede indruk van een belangrijk stuk vakbondsgeschiedenis. Er worden tientallen mensen geportretteerd die voor een deel niet alleen van plaatselijke betekenis zijn geweest, maar ook landelijke uitstraling hebben gehad. Dat kwam natuurlijk door de positie van Amsterdam in ons land, maar ook door, zoals Bert Breij het in deze uitgave noemt, de ‘stronteigenwijze mensen en eigenzinnige bestuurders’. Bovendien is Amsterdam toch ook de bakermat van het NVV en liep de stad vaak voorop in periodes van acties.

Wellicht vergaat het u bij lezing ook als mijzelf: er worden veel vakbondsmensen geportretteerd, en gebeurtenissen beschreven, die je uit je eigen geschiedenis kent. Dat is natuurlijk al een extra attractie van dit boek.De VHV wil samen met de vakbeweging zoeken naar (nieuwe) wegen om het inzicht dat de geschiedenis ook voor de vakbeweging een belangrijke bron is voor hedendaags en toekomstig handelen te vergroten. Samen met de vakbeweging wil de VHV initiatieven en activiteiten ontwikkelen die er op zijn gericht om de geschiedenis levend te houden, maar ook vooruit te kijken. In onze twee maal per jaar georganiseerde “vriendenbijeenkomsten”, proberen we ook vooruit te kijken. De website die de VHV heeft opgezet biedt veel ondersteuning aan wie zich historisch wil oriënteren.

Voor de VHV zijn verleden, heden en toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het verwaarlozen van de aandacht voor (de verworvenheden uit) het verleden leidt onvermijdelijk tot verschraling van huidig en toekomstig beleid en daarmee van het beeld van de vakbeweging van nu en die van de toekomst. De VHV onderschrijft wat dit betreft zonder meer zegswijzen als: In het verleden ligt het heden en in het nu wat worden zal’ en ‘Wie het verleden niet kent, gaat de toekomst weerloos tegemoet.

Ik wens u veel leesplezier, en wellicht ook inspiratie bij het denken over de toekomst van onze vakbeweging.

 Lodewijk de Waal,
Voorzitter Stichting VHV

Eerder gepubliceerd in Het gezicht van de vakbeweging Amsterdam, een uitgave van de Stichting VHV, april 2018