Het geheugen van de vakbeweging

Prominent lid vakbondsvleugel KVP

Cor Kleisterlee (1925-2017) overleden

Cor Kleisterlee (1925-2017)

Op 20 juli 2017 is Cor Kleisterlee jr. op 91-jarige leeftijd in Rotterdam overleden. Kleisterlee, zoon van een kleermaker, heeft een vooraanstaande rol gespeeld in de ontwikkeling van de naoorlogse Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ), de jongerenbeweging van de KAB. In aansluiting daarop is hij vanaf 1956 lid van de Tweede Kamer voor de Katholieke Volkspartij (KVP). Hij wordt daar gerekend tot de ‘vakbondsvleugel’. Oud-collega’s in de (V)KAJ Leida en Geert Wagenaer herdenken hem.

Cornelis Franciscus Kleisterlee werd in Rotterdam geboren op 9 september 1925 in een rooms-katholiek gezin. Zijn vader werkte als kleermaker in loondienst (thuiswerker). Ook zijn grootvader was kleermaker. Zijn moeder overleed toen ze 47 jaar was. Zijn grootvader van moederskant was goudsmid. Cor ging in de bezettingsjaren naar het klein seminarie, slaagde voor gymnasium-a en volgde daarna een cursus jeugdleider. Na administratieve functies op kantoren van de illegaliteit en oorlogsslachtoffers werd hij adjunct-commies Sociale Diensten op het Ministerie van Oorlog.

In 1948 werd Cor Kleisterlee vrijgesteld districtsleider van de KAJ in Rotterdam. Hij volgde George de Vos op, die districtsbestuurder werd van de KAB en later wethouder voor de KVP in de stad aan de Maas. Van 1952 tot 1960 was Cor diocesaan leider van de KAJ in het (oude) bisdom Haarlem. De ‘Haarlemse’ KAJ was de opvolger van de St. Josephgezellenvereniging. In de andere bisdommen was dat de Jonge Werkman. De naoorlogse ‘ombouw’ naar KAJ was daardoor in het bisdom Haarlem minder eenvoudig dan de ombouw van JW naar KAJ.

‘Laat de meisjes het zelf doen’

Cor Kleisterlee heeft in 1955 ook een grote bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de diocesane Vrouwelijke KAJ in het oude bisdom Haarlem. Met name het motto “laat de meisjes het zelf doen!” heeft hij krachtig ondersteund en op de achtergrond kon hij, met zijn gezag, heel wat dekenaten en parochies rijp maken voor het oprichten van een afdeling van de vrouwelijke katholieke arbeidersjeugdbeweging.

Wij waren collega’s – vanuit de diocesane VKAJ en Nationale KAJ – en leerden Cor kennen als een amicaal, bevlogen en principieel persoon. Hij had goede contacten met leiders van de districten en afdelingen. Hij was ook lid van de gemeenteraad en de politiek bleef aan hem trekken. Gestimuleerd door Harry van Doorn – destijds KVP-voorzitter, later minister van CRM in het kabinet-Den Uyl – kwam hij op 6 november 1956 in de Tweede Kamer voor de KVP. Hij bleef lid van het parlement tot 1 november 1979. Veel kajotters stemden op hem. Hij werd tot de ‘vakbondsvleugel’ in de KVP gerekend.

Cor Kleisterlee tijdens een debat in de Tweede Kamer in 1974

In zijn tijd als als Kamerlid was Cor tevens lid van het bestuur van de KVP Kamerkring Rotterdam, adviserend lid van de KVP Jongerenorganisatie, adjunct-secretaris van de KVP belast met internationale politiek, secretaris van de “Nederlandse equipe’ van de Nouvelles Equipes Intenationales [NEI] en van de Europese Unie van Christen-Democraten EUCD, fractiesecretaris KVP/CDA in de Tweede Kamer. Daarnaast vervulde hij tal van nevenfuncties die verband hielden met jeugdvorming, vorming van werkende jongeren, oorlogs- en vervolgingsslachtoffers, verzorging en verpleging van bejaarden.

Ook na zijn vertrek uit de KAJ bleef hij contact houden met zijn collega’s uit de beweging van katholieke werkende jongeren. Tijdens de ontmoetingen bij oud-nationaal aalmoezenier plebaan A. Huyboom was hij vrijwel altijd present. Onze laatste ontmoeting was bijna twee jaar geleden toen we (Gon en Ton van Herpen en Leida en Geert Wagenaer) hem bezochten in zijn aanleunwoning van een seniorenflat in zijn Rotterdam.

Leida & Geert Wagenaer

Juli 2017

Opvallend stemgedrag

Met zijn opvallend stemgedrag ‘veroverde’ Cor Kleisterlee onderstaande vermelding in het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC):

 • Behoorde in 1958 tot de 18 leden van zijn fractie die tegen de wijziging van de lager  onderwijswet vanwege het opheffen van het automatisch ontslag van huwende onderwijzeressen     
 • Behoorde in 1963 tot de minderheid (5 leden) van zijn fractie die voor een motie Kranenburg  stemde, waarin de regering onbevoegd werd verklaard op grond van het televisiebesluit 1956 preventief toezicht uit te oefenen op tv-uitzendingen                                                        
 • Behoorde in 1964  tot de 18 leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel Instelling openbaar lichaam Rijnmond stemden                                                                                       
 •  Behoorde in 1964 tot de 19 leden van zijn fractie die voor het (onaanvaardbaar verklaarde) amendement-Scheps stemden, waardoor de Bijlmermeer bij de gemeente Amsterdam zou worden gevoegd
 • In 1968 stemden hij en Weijters als enigen van hun fractie tegen de ontwerpwet huurdersbijdragen                                                                                                                       
 • Behoorde  in 1968 met Van Schaik, Westerterp en Weijters tot de minderheid van zijn fractie die voor het (verworpen) amendement-Van Lier om in de Wet minimumloon en minimum vakantietoeslag loonindexering op te nemen                                                                             
 • Behoorde in 1968 met Hermsen, van Schaik en Weijters tot de minderheid van zijn fractie die tegen de ontwerp-Wet op de loonvorming van minister Roolvink stemde                           
 • Was in 1970 tegen de door de regering afgekondigde loonmaatregel, maar stemde vanwege de mogelijke politieke gevolgen tegen een motie-Den Uyl waarin de loonmaatregel werd afgewezen                                                                                                                          
 • In 1973 stemden hij en Van Zeil als enigen van hun fractie die tegen een (aangenomen) motie-Van der Mei over het voeren van een evenwichtig beleid bij beperking van overheidsuitgaven                                                                                                                                                    
 • Behoorde in 1974 tot de vier leden van zijn fractie die voor het initiatiefwetsvoorstel Fransen/Jurgens stemden over de zondagsopenstelling van zwembaden                                
 • Behoorde in 1974 met zes leden van zijn fractie die tegen de motie-Schakel stemden, waarin de afsluiting van de Oosterschelde met een pijlerdam werd afgewezen                       
 • Behoorde in 1975 tot de vier leden van de KVP-fractie die voor de motie Wiegel stemden over modernisering van artikel 240 WvS over gewelddadige, sadistische en pornografische (film)beelden                                                                                                                                 
 • Behoorde in 1976 tot de vier leden van de KVP-fractie die voor het wetsvoorstel Wijziging van de Huurwet, de Wet jaarlijkse huurverhogingen en de Wet huur-prijsontwikkeling stemden.