Het geheugen van de vakbeweging

Albert Janssen (BVA) overleden

Albert Janssen
Albert Janssen (1921-2016), oud-voorzitter van de BVA

Op 18 september 2016 is Albert W. Janssen op 94 jarige leeftijd overleden. Hij was voorzitter van de Katholieke Bond van Administratief, Verkopend en verzekeringspersoneel “St. Franciscus van Assisie” (H.K.W.). Na de splitsing van de H.K.W. op 6 mei 1963 werd hij voorzitter van de Vereniging van Werknemers in Bank- en Verzekeringsbedrijf en Administratieve Kantoren. (BVA). Laatstgenoemde functie vervulde hij tot de fusie van de BVA met de Unie BLHP.

In beide functies heeft hij niet alleen een betekenisvolle rol gespeeld maar er ook op een bijzondere wijze invulling aan gegeven.

De verdeeldheid en het verzet binnen de katholiek centrale van stands- en vakorganisaties over de bedrijfstakgewijze organisatie van de aangesloten vakbonden kwam in oktober 1950 duidelijk aan het licht. De HKW beet het spits af en organiseerde een demonstratief congres over de gevolgen van die ingrijpende reorganisatie. Nadat onder meer Prof. F.J.H.M. van der Ven de bezwaren tegen de bedrijfsbonden had uiteengezet nam het congres een resolutie aan waarin de invoering van bedrijfsbonden werd afgewezen. De daaropvolgende lange periode vat ik als volgt samen en ben mij bewust van de onvolledigheid van het beeld dat ik schets.

Met de nasleep ervan kreeg Janssen gedurende een lange periode te maken. De H.K.W., de katholieke bonden van mijnbeambten, technici en werkmeesters alsmede de standsorganisaties voor middelbaar en hoger leidinggevend personeel deden een beroep op de Nederlandse bisschoppen. Door het ingrijpen van de katholieke kerkleiders werd het omstreden project stilgelegd voor een periode van circa tien jaar. Van gedwongen opheffing en overschrijven van leden was geen sprake meer. Wel moest moesten de vier betrokken bonden door fusie opgaan in een nieuwe beambtenbond. Het fusieoverleg nam veel tijd en om voortgang te kunnen boeken werd de H.K.W. in 1963 eerst nog gesplitst in drie bonden. Twee hiervan werden aanvankelijk betrokken bij het fusieoverleg, maar de BVA ging niet mee in de Unie BLHP. Jaren later zou die fusie wel tot stand komen. Albert Janssen werd adviseur en ging een jaar later met pensioen.

Geert Wagenaer, oud-vicevoorzitter BVA

September 2016

Zie ook…

Geert Wagenaer, Van NKV naar MHP

Geert Wagenaer, Bijna 40 jaar MHP